Regulamin

 1. Zgłoszenie udziału w zajęciach prowadzonych przez szkołę Bravo Tango, zwaną również Organizatorem, następuje poprzez rejestrację przez formularz dostępny na stronie www.bravotango.pl, mailowo (info@bravotango.pl) lub telefonicznie.
 2. Zapis i udział w zajęciach organizowanych przez Bravo Tango jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. W zajęciach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat (zwane dalej “Kursantami”). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekunów prawnych.
 4. Udział w zajęciach jest możliwy tylko po ich opłaceniu. Dokumentem uprawniającym do wstępu na zajęcia jest ważny karnet.
 5. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w wiadomości potwierdzającej rejestrację wysłanej na konto Kursanta po wypełnieniu formularza rejestracji. Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z kursu i usunięcie z listy kursantów.
 6. Opłata za karnety jest bezzwrotna nawet w przypadku rezygnacji Kursanta z zajęć, chyba że rezygnacja z kursu jest zgłoszona przed jego rozpoczęciem z zachowaniem terminu podanego przez Organizatora w mailu potwierdzającym rejestrację.
 7. Karnety na zajęcia są imienne i jest na nich zaznaczona obowiązującą data ważności. Przedłużenie ważności karnetów następuje każdorazowo tylko w przypadku odwołania zajęć przez Organizatora lub w wypadku świąt i dni ustawowo wolnych od pracy wypadających w dniu zaplanowanych zajęć.
 8. Opuszczone zajęcia mogą być odrobione w innej grupie o zbliżonym poziomie zaawansowania w ramach ważności karnetów. Organizator nie jest odpowiedzialny za zapewnienie odrabiającemu kursantowi partnera/partnerki na odrabiane zajęcia. Partner/partnerka kursanta odrabiającego zajęcia opłaca lekcje według obowiązującego cennika.
 9. Organizator nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje Kursantów. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Kursantom w trakcie zajęć organizowanych przez Bravo Tango.
 10. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach, bez zwrotu wpłaconych środków, osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo poprosić Kursanta o opuszczenie zajęć.
 12. Za szkody na terenie szkoły powstałe w wyniku działania Kursanta, Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie kursów w trakcie ich trwania po uprzednim poinformowaniu i konsultacjach z uczestnikami zajęć.
 14. Organizator powiadamia Kursantów o wszelkich zmianach w harmonogramie za pomocą wiadomości telefonicznej lub mailowej upewniając się, że przekazywana informacja dotarła do uczestników zajęć.
 15. Korzystanie z aparatów i kamer w trakcie zajęć i wydarzeń organizowanych przez Bravo Tango wymaga zgody Organizatora.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych zgodnie z polityką prywatności,
 17. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów zgodnie z polityką prywatności.
  Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej bravotango.pl i tango.krakow.pl bez uprzedniej zgody Organizatora.