Polityka prywatności

I. ADMINISTRATOR I JEGO OBOWIĄZKI

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
Lomo Lab Marcin Sieprawski
ul. Norymberska 10c/42
30-376 Kraków
NIP: 944-153087-62
prowadząca studio tańca Bravo Tango, adres strony internetowej: www.bravotango.pl, e- mail:
kontakt@bravotango.pl, tel. 607-282-537, 603-445-141

2. Administrator analizuje procesy przetwarzania danych osobowych, identyfikuje zagrożenia i niezgodności w procesach przetwarzania danych osobowych, wdraża procedury przetwarzania i ochrony danych osobowych, kontroluje stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz procedury przetwarzania i ochrony danych osobowych w firmie, wprowadza mechaniczne i elektroniczne środki ochrony danych osobowych zapewniające ochronę przed dostępem osób niepowołanych oraz przed utratą danych osobowych, szkoleni pracowników i wydawaje im upoważnienia do przetwarzania danych, powołuje osóby odpowiedzialne za przetwarzanie

3. Administrator powołuje osobę, która w strukturze Administratora odpowiada za realizację jego obowiązków w zakresie przetwarzania i ochrony danych. W tym celu Administrator może powołać
pracownika albo osobę niezatrudnioną na umowę o pracę. Powołanie osoby wymaga uprzedniego przeszkolenie oraz podpisania przez nią klauzuli poufności. Osoba taka nie będzie uprawniona na tej podstawie udzielać dalszych upoważnień, za wyjątkiem upoważnień udzielanych pracownikom do przetwarzania danych osobowych.

II. TYPY DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ BRAVO TANGO

Administrator obecnie przetwarza dane w następujących zbiorach:
a) Zbiór danych osobowych pracowników,
c) Zbiór danych osobowych klientów oraz osób zainteresowanych ofertą Bravo Tango, które
wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.
W zbiorze danych osobowych pracowników przetwarzane są:
a) imię i nazwisko pracownika,
b) PESEL albo numer dokumentu tożsamości,
c) miejsce i data urodzenia,
d) imiona rodziców
e) adres zamieszkania,
f) numer telefonu,
g) adres poczty elektronicznej,
j) numer rachunku bankowego.
W zbiorze danych osobowych klientów oraz osób zainteresowanych ofertą Bravo Tango
przetwarzane są:
a) imię i nazwisko
c) numer telefonu,
d) adres poczty elektronicznej
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) zbiór danych osobowych pracowników:
– realizacja obowiązków stron wynikających z umowy o współpracy,
– obowiązki pracodawcy wynikające z prawa podatkowego,
– obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
b) zbiór danych klientów oraz osób zainteresowanych ofertą Bravo Tango:
– realizacja umów zawartych z klientami (informacje dotyczące zasad uczestnictwa w zajęciach,
wydarzeniach organizowanych przez Bravo Tango),
– prowadzenie marketingu produktów i usług oferowanych przez Bravo Tango,
Administrator udostępnia dane następującym podmiotom:
a) zbiór danych osobowych pracowników:
– organy podatkowe,
– Państwowa Inspekcja Pracy,
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
– bank pracodawcy i bank pracownika.
b) zbiór danych klientów i osobom zainteresowanym ofertą Bravo Tango
– organom księgowym na potrzeby rozliczeń z Bravo Tango w przypadku klientów Bravo Tango,
– podmiotom świadczącym usługi email marketingu i CRM w przypadku osób, które wyraziły
zgodę na otrzymywanie newslettera.

III. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH. UDZIELANIE I WYCOFYWANIE ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH.

1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uprawnienia wynikającego z przepisu
prawa oraz na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą.
2. Zgody udziela się w formie:
a) zaznaczenie zapisu o udzieleniu zgody na przechowywania i/lub przetwarzanie danych
osobowych w formularzach rejestracyjnych dostępnych na stronie www.bravotango.pl
b) zaznaczenie zgody na otrzymywanie newslettera lub zapis do newslettera
c) podpisanie oświadczenia o udzieleniu zgody na przechowywania i/lub przetwarzanie danych
osobowych w chwili rozpoczęcia korzystania z usług oferowanych przez Bravo Tango.
3. Cofa się udzielenie zgody poprzez:
a) wysłanie wiadomości elektronicznej z informacją o cofnięciu zgody na przechowywanie lub/i
przetwarzanie danych osobowych na adres kontakt@bravotango.pl
b) podpisanie oświadczenia o cofnięciu udzielenia zgody na przechowywania i/lub przetwarzanie
danych osobowych w siedzibie Bravo Tango.
c) rezygnacja z otrzymywania newslettera odbywa się poprzez kliknięcie linku anulującego
subskrypcję w stopce newslettera.
4. Dane osobowe pozyskują wyłącznie pracownicy upoważnieni do operacji przetwarzania
danych lub podmioty trzecie, z którymi została zawarta w ramach umowy cywilnoprawnej umowa
o powierzeniu przetwarzania.
Administrator pozyskuje wyłącznie dane niezbędne do realizacji celów, do których zostały
pozyskane i przetwarza je tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów.

IV. SPOSÓB I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Administrator przetwarza dane osobowe tylko w zakresie określonym w przepisach oraz na ich podstawie.
Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych przysługuje wyłącznie:
– osobom przeszkolonym z zasad przetwarzania i ochrony danych,
– osobom, które podpisały zobowiązanie do zachowania poufności.
Administrator nie dopuszcza do przetwarzania danych osób, które nie są do tego upoważnione. Osoby upoważnione nie mogą udzielać dalszych upoważnień.
2. Administrator nie dopuszcza do przetwarzania danych osobowych poza zakresem udzielonego upoważnienia.
3. Administrator udziela upoważnień wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.
4. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych Administrator cofa upoważnienie udzielone osobie odpowiedzialnej za naruszenie.

V. ZAPRZESTANIE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub do momentu osiągnięcia celów, dla których dane są przetwarzane, lub
do czasu cofnięcia zgody, jeżeli podstawą przetwarzania danych była zgoda i nie ma innej podstawy przetwarzania danych osobowych.
2. W przypadku zaistnienia podstaw do zaprzestania przetwarzania przez Administratora danych osobowych, Administrator podejmuje czynności niezbędne do zaprzestania przetwarzania.
Administrator usuwa dane, których zaprzestaje przetwarzania w taki sposób, aby uniemożliwić do nich dostęp osobom nieuprawnionym.
3. Usuwanie danych osobowych następuje w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.
4. Ze zniszczonych danych Administrator sporządza zbiorczy protokół.
5. W przypadku zgłoszenia przez osobę, której dane są przetwarzanie przez Administratora, żądania:
a) dostępu do danych,
b) poprawienia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) usunięcia danych,
Administrator przekazuje to żądanie do osoby odpowiedzialnej u niego za przetwarzanie danych osobowych celem jego rozpoznania.
6. W przypadku zgłoszenia żądania dostępu do danych Administrator w terminie nie dłuższym, niż
21 dni roboczych przesyła zestawienie danych osobowych od osoby składającej żądanie. 7.
Przekazanie następuje za potwierdzeniem odbioru.
W przypadku żądania poprawienia danych Administrator weryfikuje treść posiadanych danych ze zgłoszonym żądaniem i w przypadku stwierdzenia niezgodności aktualizuje dane.
W przypadku zgłoszenia żądania:
a) ograniczenia przetwarzania danych,
b) zaprzestania przetwarzania danych,
6. 1. Administrator weryfikuje zgłoszone żądanie, a w szczególności, jakie istnieją podstawy przetwarzania tych danych.
6.2. Jeżeli Administrator stwierdzi, że przetwarzanie danych wynika:
– z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, lub
– z uzasadnionego interesu prawnego Administratora,
Administrator odmawia ograniczenia albo zaprzestania przetwarzania danych i informuje o tym fakcie żądającego wskazując na przyczynę odmowy oraz na możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.3. Jeżeli żądanie ograniczenia albo zaprzestania przetwarzania jest zasadne, Administrator niezwłocznie ogranicza albo zaprzestaje przetwarzania.
Do rozpatrywania żądań uprawniony jest wyłącznie Administrator albo osoba upoważniona przez Administratora. Pracownicy przekazują takie żądanie niezwłocznie do wskazanych w strukturze osób.